เพลงสูตรคูณ

การท่องสูตรให้สนุกสนานไม่น่าเบื่อ และได้ความรู้ ความเพลิดเพลินด้วยค่ะ

โฆษณา

ความหมายของสมการ

ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์

ประโยคทางคณิตศาสตร์สามารถเขียนได้ 2 วิธี คือ เขียนเป็นประโยคภาษา
และประโยคสัญลักษณ์

ในคณิตศาสตร์เราเขียนประโยคสัญลักษณ์แทนประโยคภาษาเพื่อความสะดวกในการคิดคำนวณ ให้นักเรียนพิจารณาประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์แต่ละคู่ต่อไปนี้

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.